Инструктивно-методическое письмо министерства образования республики беларусь «Об организации в 2017/2018 учебном году образовательного процесса при изучении


страница7/30
lit.na5bal.ru > Документы > Инструктивно-методическое письмо
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   30

Асаблівасці новага вучэбнага дапаможніка па беларускай літаратуры для VІІ класа заключаюцца:

у адборы і прад’яўленні мінімальна неабходнага і дастатковага матэрыялу для якаснай адукацыі па вучэбным прадмеце;

у наяўнасці заданняў, якія накіраваны на ўдасканаленне чытацкіх уменняў вучняў: пошук інфармацыі, яе аналіз і інтэрпрэтацыя, ацэнка і выкарыстанне для выканання пастаўленай задачы;

у рэалізацыі навігацыйнай функцыі: наяўнасць спасылак на кампаненты ВМК па вучэбным прадмеце (у прыватнасці, электронны адукацыйны рэсурс (далей – ЭАР), змешчаны на нацыянальным адукацыйным партале (http://e-vedy.adu.by/). Доступ да ЭАР ажыццяўляецца праз інтэрнэт. Для выкарыстання ЭАР карыстальніку неабходна зарэгістравацца на нацыянальным адукацыйным партале ў раздзеле «Электронныя адукацыйныя рэсурсы». У навігацыйным апараце вучэбнага дапаможніка выкарыстоўваецца новы элемент – QR-код (графічная выява спасылкі), які дазваляе атрымаць доступ да ЭАР праз спецыяльны дадатак на электронным планшэце, мабільным тэлефоне.

Звяртаем увагу на тое, што спасылкі на электронныя адукацыйныя рэсурсы ў новым вучэбным дапаможніку дазваляюць дыферэнцыраваць і індывідуалізаваць адукацыйны працэс, арганізаваць работу з вучнямі з розным узроўнем адукацыйнай падрыхтоўкі і матывацыі да вывучэння вучэбнага прадмета.

Вучэбны матэрыял, які выкладзены ў новым вучэбным дапаможніку, цалкам адпавядае вучэбнай праграме і дастатковы для атрымання адзнак, якія адпавядаюць усім пяці ўзроўням засваення вучэбнага матэрыялу. Настаўнік мае магчымасць выбару творчых заданняў, якія адпавядаюць пазнавальным магчымасцям вучняў.

На вучэбных занятках па беларускай літаратуры для работы з тэкстамі рэкамендуецца звяртацца да серыі кніг «Школьная бібліятэка» (спіс серыі кніг «Школьная бібліятэка» размешчаны на нацыянальным адукацыйным партале (www.adu.by / Образовательный процесс. 2017/2018 учебный год / Перечень учебных изданий. 2017/2018 учебный год).

Нагадваем, што да 2017/2018 навучальнага года выдадзена прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне «Беларуская мова і літаратура» для V, VI, VII, VIII–IX, X, XI класаў (Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, Аверсэв, 2017). Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне змешчана на нацыянальным адукацыйным партале (http://www.adu.by / Образовательный процесс. 2017/2018 учебный год / Учебные предметы. V–XI классы / Беларуская мова (Беларуская літаратура) / Каляндарна-тэматычнае планаванне).

Для арганізацыі і правядзення факультатыўных заняткаў па беларускай мове і літаратуры, акрамя вучэбна-метадычных комплексаў, настаўнікі могуць карыстацца праграмамі, зацверджанымі Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Нагадваем, што вучэбна-метадычны комплекс факультатыўных заняткаў «Вывучаем беларускі правапіс. V–ІХ класы» можна выкарыстоўваць у якасці дыдактычнага матэрыялу для правядзення арфаграфічных хвілінак і ўдасканалення арфаграфічнай пісьменнасці вучняў.

Поўная інфармацыя аб вучэбна-метадычным забеспячэнні вучэбных прадметаў «Беларуская мова» і «Беларуская літаратура» ў 2017/2018 навучальным годзе змешчана на нацыянальным адукацыйным партале www.adu.by / Образовательный процесс. 2017/2018 учебный год / Учебные предметы. VXI классы. Беларуская мова (Беларуская літаратура).

Актуальную інфармацыю для вывучэння і выкарыстання ў педагагічнай практыцы можна знайсці ў раздзеле «Дистанционный всеобуч для учителя», які размешчаны на нацыянальным адукацыйным партале ў раздзеле «Электроннае навучанне», а таксама па адрасе: http://e-asveta.adu.by/.

У выпадках, калі прапанаваных матэрыялаў для арганізацыі адукацыйнага працэсу па вучэбных прадметах «Беларуская мова» і «Беларуская літаратура» недастаткова, рэкамендуецца звяртацца да інтэрнэт-рэсурсаў на сайтах:

Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі: www.nlb.by;

рэдакцыйна-выдавецкай установы «Выдавецкі дом “Звязда”»: http://www.lim.by;

Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы: http://www.kupala-museum.by;

Дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа: http://www.yakubkolas.by;

Літаратурнага музея Максіма Багдановіча: http://www.bagdanovich.by;

Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры: http://www.bellitmuseum.by;

Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы: http://www.kupalauski.by.

Звяртаем увагу на тое, што асноўны вучэбны матэрыял павінен засвойвацца вучнямі на вучэбных занятках, у тым ліку і самыя складаныя элементы зместу адукацыі.

Асноўная функцыя дамашняга задання – замацаванне ведаў і ўменняў вучняў, атрыманых на вучэбных занятках. Дамашняе заданне павінна прывіваць навыкі самастойнай працы. Для дамашняга задання можа прапаноўвацца толькі той матэрыял, які засвоены на вучэбных занятках.

З мэтай папярэджання перагрузкі вучняў настаўніку неабходна сачыць за дазіроўкай дамашняга задання, тлумачыць на ўроку змест, парадак і прыёмы яго выканання. Заданні павышанага ўзроўню складанасці могуць прапаноўвацца вучням для выканання дома толькі па жаданні.

Для завучвання на памяць настаўнік прапануе вершы (урыўкі з мастацкіх тэкстаў), вызначаныя вучэбнай праграмай па беларускай літаратуры.

Рэкамендуем пры выбары дамашняга задання арыентавацца на прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне па вучэбных прадметах “Беларуская мова” і “Беларуская літаратура”.

Нагадваем, што ў VІ–ХІ (ХІІ) класах да канца першай чвэрці, а таксама ў V класе на працягу першага паўгоддзя захоўваецца аб’ём тэкстаў кантрольных работ, рэкамендаваных для папярэдняга класа. Пры наяўнасці дадатковых заданняў (не больш за 4) колькасць слоў у тэксце можа быць скарочана на 10-20 слоў.

У першым паўгоддзі ў V класе па беларускай мове праводзяцца толькі навучальныя пераказы, якія ацэньваюцца ў адпаведнасці з нормамі ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі для ІV класа.

У V–VIII класах пісьмовыя работы па беларускай літаратуры носяць толькі навучальны характар. Адзнакі за навучальныя работы выстаўляюцца па меркаванні настаўніка і павінны насіць стымулюючы характар. За навучальнае сачыненне адзнака выстаўляецца толькі па літаратуры.

Кантрольныя сачыненні па літаратуры пішуцца толькі ў IX–XI (XII) класах. Адзнакі за сачыненне па беларускай літаратуры ў IX–XI (XII) класах выстаўляюцца па літаратуры і па мове (першая адзнака – па літаратуры, другая – па мове).

Тэматычны кантроль вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў па беларускай літаратуры ажыццяўляецца ў вуснай ці пісьмовай формах або ў іх спалучэнні. Ацэнкай вусных адказаў і пісьмовых работ неабходна заахвочваць глыбокае, індывідуальна-асобаснае ўспрыманне літаратуры як мастацтва слова.

У любой рабоце па беларускай мове і літаратуры выпраўляюцца ўсе памылкі, якія дапушчаны вучнямі.

Выпускны экзамен па беларускай мове для вучняў ІХ класа па завяршэнні навучання і выхавання на ІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі ў 2017/2018 навучальным годзе будзе праводзіцца ў форме дыктанта. Выпускны экзамен па беларускай мове для вучняў ХІ класа па завяршэнні навучання і выхавання на ІІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі ў 2017/2018 навучальным годзе будзе праводзіцца ў форме пераказу па розных тэкстах для вучняў, якія вывучаюць беларускую мову на павышаным узроўні, і для вучняў, якія вывучаюць беларускую мову на базавым узроўні.

Нагадваем, што ў 2017/2018 навучальным годзе традыцыйна праводзяцца:

рэспубліканская алімпіяда па вучэбных прадметах «Беларуская мова» і «Беларуская літаратура»;

рэспубліканскі конкурс работ даследчага характару (канферэнцыя) вучняў па вучэбных прадметах «Беларуская мова» і «Беларуская літаратура».

Пры планаванні і арганізацыі пазакласнай работы па беларускай мове і літаратуры рэкамендуем звярнуць увагу на:

каляндар юбілейных дат, якія будуць адзначацца

ў 2017/2018 навучальным годзе:


верасень
105-годдзе з дня нараджэння Максіма Танка

90-годдзе з дня нараджэння Алеся Адамовіча

95-годдзе з дня нараджэння Уладзіміра Калесніка

110-годдзе з дня нараджэння Сяргея Дзяргая


кастрычнік
85-годдзе з дня нараджэння Івана Пташнікава

85-годдзе з дня нараджэння Алены Кобец-Філімонавай


лістапад

135-годдзе з дня нараджэння Якуба Коласа

130-годдзе з дня нараджэння Цішкі Гартнага

80-годдзе з дня нараджэння Валянціна Лукшы


снежань

70-годдзе з дня нараджэння Алеся Разанава

95-годдзе з дня нараджэння Алены Васілевіч


студзень
80-годдзе з дня нараджэння Дануты Бічэль


люты
125-годдзе з дня нараджэння Максіма Гарэцкага

210-годдзе з дня нараджэння Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча

150-годдзе з дня нараджэння Каруся Каганца


сакавік
100-годдзе з дня нараджэння Эдуарда Валасевіча

100-годдзе з дня нараджэння Алеся Бачылы

65-годдзе з дня нараджэння Уладзіміра Бутрамеева

70-годдзе з дня нараджэння Генадзя Пашкова


красавік
75-годдзе з дня нараджэння Мар’яна Дуксы


май
135-годдзе з дня нараджэння Янкі Маўра

70-годдзе з дня нараджэння Святланы Алексіевіч

85-годдзе з дня нараджэння Юрася Свіркі

80-годдзе з дня нараджэння Уладзіміра Карызны


каляндар міжнародных свят і знамянальных дат:


3 верасняДзень беларускага пісьменства


8 верасняМіжнародны дзень пісьменнасці


21 лютагаМіжнародны дзень роднай мовы


3 сакавікаСусветны дзень пісьменніка


21 сакавікаСусветны дзень паэзіі


27 сакавікаМіжнародны дзень тэатра


2 красавікаМіжнародны дзень дзіцячай кнігі


18 маяСусветны дзень музеяў


У 2017/2018 навучальным годзе дзейнасць метадычных фарміраванняў настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры рэкамендуецца арганізаваць па тэме «Удасканаленне прадметна-метадычнай падрыхтоўкі настаўніка беларускай мовы і літаратуры».

На жнівеньскіх прадметных секцыях рэкамендуецца абмеркаваць наступныя пытанні:

1. Увядзенне ў 2017/2018 навучальным годзе вучэбных праграм, распрацаваных на аснове кампетэнтнаснага падыходу:

кампетэнтнасны падыход у вучэбных праграмах па вучэбных прадметах «Беларуская мова», «Беларуская літаратура»;

новыя вучэбныя праграмы для VІI класа па вучэбных прадметах «Беларуская мова», «Беларуская літаратура».

2. Дапрофільная падрыхтоўка і профільнае навучанне:

вучэбна-метадычнае забеспячэнне факультатыўных заняткаў па вучэбных прадметах «Беларуская мова», «Беларуская літаратура» для ІХ класа і асаблівасці іх правядзення;

роля вучэбных заняткаў і пазаўрочнай дзейнасці па вучэбных прадметах «Беларуская мова», «Беларуская літаратура» ў фарміраванні свядомага выбару вучнямі профілю навучання на ІІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі;

патрабаванні да вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў па вучэбных прадметах «Беларуская мова», «Беларуская літаратура» па завяршэнні навучання і выхавання на ІІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі;

эфектыўны вопыт выкладання вучэбных прадметаў «Беларуская мова», «Беларуская літаратура» на павышаным ўзроўні ва ўмовах профільнага навучання;

асаблівасці арганізацыі адукацыйнага працэсу ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі ў 2017/2018 навучальным годзе з улікам аналізу вынікаў навучання і выхавання за 2016/2017 навучальны год;

сістэма работы настаўніка па абагульненні, апісанні і прадстаўленні вопыту ўласнай педагагічнай дзейнасці ва ўмовах профільнага навучання.

3. Планаванне работы раённых метадычных аб’яднанняў:

аналіз работы метадычнага аб’яднання ў 2016/2017 навучальным годзе;

планаванне работы раённага метадычнага аб’яднання, творчых груп, школы маладога настаўніка і іншых метадычных фарміраванняў на 2017/2018 навучальны год.

На пасяджэннях метадычных фарміраванняў настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры (метадычнае аб’яднанне, школа маладога настаўніка, школа ўдасканалення педагагічнага майстэрства, творчыя групы і інш.) рэкамендуецца разгледзець актуальныя пытанні методыкі выкладання прадметаў з улікам эфектыўнага вопыту педагогаў рэгіёна:

шляхі ўдасканалення прадметна-метадычнай падрыхтоўкі настаўніка беларускай мовы і літаратуры ва ўмовах профільнага навучання;

рэалізацыя кампетэнтнаснага падыходу ў працэсе навучання вучэбным прадметам «Беларуская мова» і «Беларуская літаратура»;

выкарыстанне здабыткаў сучаснага літаратуразнаўства на занятках па беларускай літаратуры на базавым і павышаным узроўнях;

выхаваўчы патэнцыял вучэбных заняткаў па беларускай мове і літаратуры;

абагульненне, апісанне і прадстаўленне настаўнікамі эфектыўнага вопыту выкладання вучэбных прадметаў «Беларуская мова» і «Беларуская літаратура» на базавым і павышаным узроўнях;

развіццё чытацкай пісьменнасці вучняў пры навучанні беларускай мове і літаратуры;

пазаўрочная дзейнасць па беларускай мове і літаратуры як складнік эфектыўнай адукацыі.

Падрабязная інфармацыя аб курсавых і міжкурсавых мерапрыемствах, рэкамендацыі па змесце і арганізацыі метадычнай работы з настаўнікамі беларускай мовы і літаратуры ў 2017/2018 навучальным годзе будуць размешчаны на сайце Дзяржаўнай установы адукацыі «Акадэмія паслядыпломнай адукацыі» (www.academy.edu.by).

Приложение 3

Особенности организации образоваТельного процесса при изучении учебных предметов «русский язык» и «русская литература»
Основными целями языкового и литературного образования в учреждениях общего среднего образования являются:

языковое и речевое развитие учащихся на основе усвоения знаний о системе русского языка на всех его уровнях, правил функционирования языковых средств в речи, норм русского литературного языка, обогащения словарного запаса и грамматического строя речи; формирование правописных умений и навыков, умений пользоваться языком в различных видах речевой деятельности (языковая и речевая компетенции);

формирование коммуникативных умений на основе овладения учащимися речеведческими понятиями, формирование умения создавать самостоятельные связные высказывания различных стилей, типов и жанров речи (коммуникативная компетенция);

формирование речевой культуры учащихся на основе освоения языка как системы сохранения и передачи культурных ценностей, средства постижения русской, национальной культуры в контексте общемировой (лингвокультурологическая компетенция);

развитие средствами языка интеллектуальной, духовно-нравственной, коммуникативной, гражданской культуры учащихся (социокультурная компетенция);

приобщение учащихся к искусству слова, развитие у них художественного мышления и эстетических чувств, читательской и речевой культуры, формирование нравственно-эстетических ориентаций личности.

В 2017/2018 учебном году используются следующие учебные программы:

VIX классы:

Учебные программы для учреждений общего среднего образования с русским и белорусским языками обучения и воспитания. Русский язык и литература. V–IX классы. – Минск: Национальный институт образования, 2017;

Русский язык. VІІ клас // Сборник учебных программ для VІІ класса учреждений общего среднего образования с русским языком обучения и воспитания. – Минск: Национальный институт образования, 2017;

Русский язык. VІІ класс // Зборнік вучэбных праграм для VІІ класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання. – Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2017;

Русская литература. VІІ клас // Сборник учебных программ для VІІ класса учреждений общего среднего образования с русским языком обучения и воспитания. – Минск: Национальный институт образования, 2017;

Русская литература. VІІ класс // Зборнік вучэбных праграм для VІІ класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання. – Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2017;

XXI классы:

Учебные программы для учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения и воспитания. Русский язык и литература. Х–XІ классы (базовый уровень). – Минск: Национальный институт образования, 2017;

Учебная программа по учебному предмету «Русский язык» для X класса (повышенный уровень) // Учебные программы по учебным предметам для учреждений общего среднего образования с русским языком обучения. X класс (повышенный уровень). – Минск: Национальный институт образования, 2015;

Учебная программа по учебному предмету «Русский язык» для X класса (повышенный уровень) // Вучэбныя праграмы па вучэбных прадметах для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання. X клас (павышаны ўзровень). – Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2015;

Учебная программа по учебному предмету «Русская литература» для X класса (повышенный уровень) // Учебные программы по учебным предметам для учреждений общего среднего образования с русским языком обучения и воспитания. X класс (повышенный уровень). – Минск: Национальный институт образования, 2015;

Учебная программа по учебному предмету «Русская литература» для X класса (повышенный уровень) // Вучэбныя праграмы па вучэбных прадметах для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання. X клас (павышаны ўзровень). – Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2015;

Учебная программа по учебному предмету «Русский язык» для XI класса (повышенный уровень) // Учебные программы по учебным предметам для учреждений общего среднего образования с русским языком обучения. X класс (повышенный уровень). – Минск: Национальный институт образования, 2016;
Учебная программа по учебному предмету «Русский язык» для XI класса (повышенный уровень) // Вучэбныя праграмы па вучэбных прадметах для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання. X клас (павышаны ўзровень). – Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2016;

Учебная программа по учебному предмету «Русская литература» для XI класса (повышенный уровень) // Учебные программы по учебным предметам для учреждений общего среднего образования с русским языком обучения и воспитания. X класс (повышенный уровень). – Минск: Национальный институт образования, 2016.

Учебная программа по учебному предмету «Русская литература» для XI класса (повышенный уровень) // Вучэбныя праграмы па вучэбных прадметах для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання. X клас (павышаны ўзровень). – Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2016.

Все учебные программы размещены на национальном образовательном портале: www.adu.by / Образовательный процесс. 2017/2018 учебный год / Учебные предметы. VXI классы. Русский язык (Русская литература).

В содержание учебных программ по учебным предметам «Русский язык» и «Русская литература» внесены следующие изменения:

Учебный предмет «Русский язык»

В учебных программах для V – XI классов определено следующее количество контрольных письменных работ:

Класс

Количество контрольных письменных работ

(время на проведение контрольных работ)

диктант

изложение

тестовая работа

сочинение

V–VII

2 (2 ч)

2 (4 ч)

-

-

VIII–IX

2 (2 ч)

2 (4 ч)*

1 (1 ч)

-

X–XI (базовый уровень)

2 (2 ч)

2 (4 ч)

1 (1 ч)

-

X–XI (повышенный уровень)  

2 (2 ч)

2 (4 ч)

2 (2 ч)

1 (1 ч)

*Примечание. Изложение с дополнительным заданием

Рубрики «Учебно-языковые умения и навыки», а также «Коммуникативные умения и навыки» объединены в рубрику «Основные требования к результатам учебной деятельности учащихся». Таким образом, в программе после каждого раздела фиксируются умения и навыки, формирование которых предусмотрено в процессе работы над каждым конкретным разделом.

Некоторые темы, имеющие теоретическое значение и не оказывающие влияния на практическую речевую деятельность, переведены на уровень ознакомления, что предусматривает формирование общего представления о конкретном языковом явлении и предполагает работу над умениями на практическом уровне, при этом контроль результатов учебной деятельности не осуществляется.

V класс:

увеличено количество часов на изучение раздела «Повторение изученного в начальных классах» (до 8 ч) и подробно прописано содержание тем с целью информирования учителя об изученном в начальных классах, соблюдения преемственности в преподавании учебного предмета;

исключен раздел «Жанры речи», поскольку с загадкой, рассказом, сказкой и их признаками учащиеся знакомятся в рамках учебного предмета «Русская литература». Работа над текстами названных жанров речи включена в виды речевой деятельности и рассредоточена по разным разделам, то есть переведена на практический уровень;

в разделе «Лексика» темы «Омонимы», «Профессиональные слова и термины», «Устаревшие слова», «Неологизмы» изучаются на уровне ознакомления.

VІ класс:

из раздела «Жанры речи» исключено поздравление, поскольку с жанром поздравления учащиеся знакомятся на уроках русского языка в начальных классах, а также на практическом уровне совершенствуют навыки в процессе изучения русского языка в V, VІ и др. классах (например, при изучении местоимения);

в разделе «Состав слова. Образование слов» уточнены названия некоторых тем: «Окончание, нулевое окончание», «Чередование звуков»; переведены на уровень ознакомления темы «Образование слов: производящее и производное слова», «Словообразовательная цепочка», способы постфиксальный и слияние;

изучение разрядов местоимений переведено на уровень ознакомления.

VІІ класс:

тема «Жанры речи» снята, так как характеристика человека и путевые записки рассматриваются в курсе литературы, а также реализуются в видах учебной деятельности;

в разделе «Глагол» темы «Переходные и непереходные глаголы, их употребление», «Возвратные глаголы: значение, употребление», «Безличные глаголы, их употребление» объединены в тему «Личные и безличные, переходные и непереходные, возвратные и невозвратные глаголы (ознакомление)».

разряды наречий, предлогов, частиц рассматриваются на уровне ознакомления.

VІІІ класс:

в разделе «Словосочетание» темы «Грамматическое значение словосочетания», «Свободные и несвободные словосочетания» переведены на уровень ознакомления;

IX класс:

в разделе «Жанры речи» исключена тема «Аннотация», так как ознакомление с этим жанром осуществляется на практическом уровне на всех учебных предметах;

тема «Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными частями: однородное и неоднородное соподчинение, последовательное подчинение» переведена на уровень ознакомления.

X – ХІ классы:

содержание обучения русскому языку в X классе на базовом уровне уменьшилось за счет перевода на уровень ознакомления темы «Русский язык как развивающееся явление» (из раздела «Общие сведения о языке»), а также объединения материалов двух тем: «Коммуникативные качества речи» («Культура речи») и «Функциональные стили, стилеобразующие средства языка» («Стилистика как раздел науки о языке»);

сокращено количество часов на изучение раздела «Слово как основная единица языка», в котором конкретизированы темы по фонетике («Звуковая сторона слова: произносительная норма, изобразительно-выразительные возможности фонетики. Гласные звуки. Согласные звуки. Изменение качества согласных звуков. Ударение») и лексике («Смысловая сторона слова: речевая (лексическая) норма, изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии (синонимия, антонимия, омонимия; метафора, метонимия как средства выразительности). Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слова. Фразеологические обороты»);

внесено уточнение в раздел «Орфография» – «Правописание имен существительных», что обусловлено пропуском данной темы при указании на изучение (повторение) правописания прилагательных, глаголов, причастий, наречий, а также наличием указанной темы в учебном пособии;

с учетом современных требований указано учебно-методическое обеспечение;

с целью выделения резервных часов в XI классе на базовом уровне пересмотрено количество учебных часов на изучение следующих разделов: «Речевое общение» (предлагается «Виды монологической речи» дать блоком, чтобы иметь возможность отрабатывать монологическую речь на практическом уровне), «Предложение как основная коммуникативная единица языка. Функционально-стилистические возможности синтаксиса» (14 часов: изменено количество часов на изучение тем «Осложненное предложение» (3 ч), «Сложное предложение» (5 ч), «Пунктуация как система знаков препинания и правил их употребления» (5 ч), «Повторение изученного в XI классе» (1 ч);

конкретизирован материал для изучения в следующих разделах и темах: «Речевое общение» (тема «Условия и основные компоненты общения. Правила эффективного речевого общения»), «Основные синтаксические единицы. Словосочетание» («Виды подчинительной связи в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Смысловые отношения в словосочетании. Несвободные словосочетания»).

В связи с изменением количества контрольных письменных работ и выделением резервных часов в X–XI классах с изучением русского языка на повышенном уровне произошло следующее перераспределение часов:

в X классе: «Слово как основная единица языка» (41 ч: «Смысловая сторона слова» (7 ч), «Состав слова. Образование слов» (8 ч), «Изменение слова (части речи)» (22 ч), «Орфография как система правил правописания. Орфографическая норма» (26 ч);

в XI классе: «Предложение как основная коммуникативная единица. Функционально-стилистические возможности синтаксиса» (51 ч), «Пунктуация как система знаков препинания и правил их употребления» (23 ч), «Повторение изученного в XI классе» (4 ч).

Учебный предмет «Русская литература»

Произведения в программе распределены не по трем спискам (ранее были произведения «Для чтения и изучения», «Для чтения и обсуждения», «Для дополнительного чтения»), а по двум (для чтения и изучения и для дополнительного чтения).

Сокращено количество изучаемых произведений.

Перераспределены часы: на сложные и объемные произведения выделено больше учебного времени.

Уточнено содержание некоторых тем.

Сокращено количество учебного материала, упрощены многие темы и разделы.

Из двух произведений, изучавшихся ранее по выбору, одно оставлено для обязательного изучения, второе перенесено в список для дополнительного чтения (до VIII класса включительно).

Сокращено количество произведений для заучивания наизусть. Обозначен объем текстов для заучивания наизусть.

Выделены часы на внеклассное чтение (до VIII класса включительно). Основой таких занятий могут стать произведения из списка для дополнительного чтения.

Некоторые произведения заменены на более яркие, интересные, репрезентативные для эпохи и творчества писателя.

V класс:

из списка для чтения и изучения исключена тема «Народный русский театр «Петрушка» (раздел «Драматические произведения»); оптимизирован раздел «Писатели о природе» (уменьшено количество произведений, упрощен теоретико-литературный материал);

конкретизированы мифы о Геракле, обязательные для изучения: «Немейский лев», «Лернейская гидра», «Авгиевы конюшни», «Яблоки Гесперид» (раздел «Мифы Древней Греции»); определены главы произведения Кира Булычёва «Миллион приключений»: «Авгиева лаборатория», «Джинн в корабле» (раздел «Мир приключений, фантастики в литературных произведениях»);

из ранее предлагавшихся рассказов по выбору (А. Чехов «Мальчики», В. Астафьев «Конь с розовой гривой», В. Белов «Скворцы», Ф. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла») оставлены 2: А. Чехов «Мальчики», В. Белов «Скворцы» как представляющие наибольший интерес для учащихся (раздел «Писатели о детстве»).

VI класс:

из списка для изучения исключены следующие произведения: стихотворения А. Пушкина «Зимний вечер», Н. Некрасова «Размышления у парадного подъезда» (раздел «Стихотворение как лирический жанр»), А. Ахматовой «Перед грозой бывают дни такие» (раздел «Природа в восприятии русских поэтов XX века»); рассказ А. Чехов «Налим» (раздел «Рассказ как эпический жанр»); басни И. Крылова «Осел и Соловей», Свинья под дубом» (раздел «Басня как эпический жанр»);

в раздел «Стихотворение как лирический жанр» добавлены стихотворения А. Фета «Летний вечер тих и ясен...», «Скрип шагов вдоль улиц белых...», «Бабочка», так как они отвечают задачам литературного образования и логике построения программы, а также соответствуют принципу возрастной доступности;

из предлагавшихся ранее по выбору «Повестей Белкина» А. Пушкина обязательны для изучения две: «Станционный смотритель» и «Барышня-крестьянка» (раздел «Повесть как эпический жанр»);

из предлагавшихся ранее по выбору рассказов А. Куприна обязателен для изучения рассказ «Тапер». Рассказ «Чудесный доктор» перенесен в список для дополнительного чтения;

уточнены главы повести Л. Толстого «Детство»: «Учитель Карл Иванович», «Классы», «Наталья Савишна», «Приготовления к охоте», «Охота», «Ивины». Уточнены главы повести Максима Горького «Детство»: Главы I-IV (раздел «Повесть как эпический жанр»);

в разделе «Из зарубежной литературы» из 3 произведений, предлагавшихся по выбору учителя, оставлено одно для обязательного изучения: Дж. Лондон «На берегах Сакраменто» (как наиболее художественно значимое, доступное для учащихся произведение).

VII класс:

из списка для чтения и изучения исключены следующие произведения: стихотворения Н. Некрасова «Меж высоких хлебов затерялося…», А. Сурикова «Рябина»; исторические песни А. Навроцкого («Утёс Стеньки Разина»), Д. Садовникова («Из-за острова на стрежень…»); баллада А.К. Толстого «Песня о Гаральде и Ярославне»; поэма М. Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» (раздел «Устное народное творчество и литература»); глава «Кто стрелял?» (из поэмы А. Твардовского «Василий Тёркин»); сказка-быль А.Платонова «Неизвестный цветок» (раздел «Литературное произведение как художественная целостность»);

вместо произведений Р. Фраермана «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» и В. Киселёва «Девочка и птицелет» предложена для изучения повесть А. Алексина «А тем временем где-то…»; вместо произведений А. и Б. Стругацких предложен рассказ Р. Брэдбери «Каникулы» (раздел «Литературное произведение как художественная целостность»).

VIII класс:

из списка для чтения и изучения исключены следующие произведения: Эсхил «Прометей Прикованный» (раздел «Античная литература»), М. Лермонтов «Узник», «Завещание», Н. Гоголь «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (раздел «Литература первой половины XIX века»); рассказ А. Чехова «Тоска» (раздел «Литература второй половины ХIХ века»), рассказ В. Шукшина «Срезал», утративший актуальность и являющийся трудным для анализа и восприятия (раздел «Поэзия и проза 50—90-х гг.»);

из произведения Максима Горького «Старуха Изергиль» исключена часть, посвященная старухе Изергиль (раздел «Литература второй половины ХIХ века»);

сокращено количество стихотворений в разделах «Тема Великой Отечественной войны в русской литературе», «Поэзия и проза 50–90 х гг.»;

исключены сложные обзорные темы: «Литература первой половины XIX века», «Литература первой половины XX века»;

вместо произведения У. Шекспира «Ромео и Джульетта» предложены сонеты У. Шекспира (раздел «Литература эпохи Возрождения»);

в разделе «Тема Великой Отечественной войны в русской литературе» из двух повестей по выбору (Б. Васильев «А зори здесь тихие» и К. Воробьёв «Убиты под Москвой») оставлена одна, более простая и легко воспринимаемая учащимися, – повесть Б. Васильева
«А зори здесь тихие». Также в раздел добавлен рассказ М. Шолохова «Судьба человека»;

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   30

Похожие:

Инструктивно-методическое письмо министерства образования республики беларусь «Об организации в 2017/2018 учебном году образовательного процесса при изучении  iconИнструктивно-методическое письмо «О преподавании предмета «Технология»...
Инструктивно-методическое письмо разработано для образовательных организаций Белгородской области с целью разъяснения организации...

Инструктивно-методическое письмо министерства образования республики беларусь «Об организации в 2017/2018 учебном году образовательного процесса при изучении  iconИнструктивно-методическое письмо «О преподавании предмета «Математика»...
Данное инструктивно-методическое письмо разработано для образовательных организаций Белгородской области с целью разъяснения организации...

Инструктивно-методическое письмо министерства образования республики беларусь «Об организации в 2017/2018 учебном году образовательного процесса при изучении  iconИнструктивно-методическое письмо «О преподавании предмета «Иностранный...
«Иностранный язык» в 2017-2018 учебном году с учетом нормативно-правовых документов и рассмотрено на заседании предметных секций...

Инструктивно-методическое письмо министерства образования республики беларусь «Об организации в 2017/2018 учебном году образовательного процесса при изучении  iconИнструктивно-методическое письмо «Оборганизации образовательной деятельности...
«Оборганизации образовательной деятельности на уровне начального общего образования в организациях, осуществляющих образовательную...

Инструктивно-методическое письмо министерства образования республики беларусь «Об организации в 2017/2018 учебном году образовательного процесса при изучении  iconИнструктивно-методическое письмо «О преподавании предмета «География»...
Обновление школьной географии связано с гуманизацией её содержания, с увеличением общекультурных компонентов в каждом курсе. Смысл...

Инструктивно-методическое письмо министерства образования республики беларусь «Об организации в 2017/2018 учебном году образовательного процесса при изучении  iconИнструктивно-методическое письмо «О преподавании предмета «Химия»...
Фз «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О техническом регулировании» были...

Инструктивно-методическое письмо министерства образования республики беларусь «Об организации в 2017/2018 учебном году образовательного процесса при изучении  iconИнструктивно-методическое письмо «О преподавании предмета «Биология»...
Фз «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О техническом регулировании» были...

Инструктивно-методическое письмо министерства образования республики беларусь «Об организации в 2017/2018 учебном году образовательного процесса при изучении  iconО проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады...
Федерации от 17. 03. 2015г. №249, от 17. 12. 2015г. №1488, 17. 11. 2016г. №1435, приказом управления образования Администрации Красногвардейского...

Инструктивно-методическое письмо министерства образования республики беларусь «Об организации в 2017/2018 учебном году образовательного процесса при изучении  iconМетодические рекомендации к проведению Первого урока в общеобразовательных...
Поэтому так актуальна тема Первого урока, предлагаемая общеобразовательным организациям в 2017-2018 учебном году Министерством образования...

Инструктивно-методическое письмо министерства образования республики беларусь «Об организации в 2017/2018 учебном году образовательного процесса при изучении  iconИнструктивно-методическое письмо «Особенности организации социальной,...
Особенности организации социальной, воспитательной и идеологической работы в учреждениях общего среднего образования


Литература
При копировании материала укажите ссылку © 2000-2017
контакты
lit.na5bal.ru
..На главную